LangJinPinIn

南京話拼音教程 - A tutorial on Nanjing-Mandarin phonology

This project is maintained by uliloewi

前言 南京官話拼音方案 與漢語拼音的差異 安装南京拼音輸入法

南京官話拼音方案

聲母

b [p] p [pʰ] m [m] f [f]
d [t] t [tʰ] l [l]
g [k] k [kʰ] h [x]
j [tɕ] q [tɕʰ] x [ɕ]
z [ts] c [tsʰ] s [s]
zh [ʈʂ] ch [ʈʂʰ] sh [ʂ] r [ʐ]

韻母

单元音

a [a] ä [ɛ] e [e] 車的韻母 i [i] ao [ɔ] o [o] u [u] ü [y] y [ɿ] 思的韻母 r [ʅ]

韻母表

i [i] 衣 ⁵一 u [u] 污 ⁵物 ü [y] 雨 ⁵育
a [a] 啊 ⁵錒 ia [ia] 丫 ⁵鴨 ua [ua] 哇 ⁵挖
ä [ɛ] 哎 ⁵額 iä [iɛ] uä [uɛ] 外 ⁵瓁
e [e] 車的韻母 ie [ie] 也 ⁵頁 üe [ye] 𦚢 ⁵月
ei [əi] 眉的韻母 uei [uəi]
ao [ɔ] iao [iɔ]
ou [əɯ] iou [iəɯ]
o [o] 我 ⁵惡 io [io] ⁵岳
ang [ã] iang [iã] uang [uã]
än [ẽ] 限的韻母 iän [iẽ] üän [yẽ]
in [ĩ] üin [yĩ]
ong [õ] iong [iõ]
en [ə̃ ] uen [uə̃ ]
er [ɚ]
y [ɿ] 思的韻母
r [ʅ] 時的韻母 ⁵日

註:前接聲母的ie在老老派中更接近[e],比如“姐”zie說成[tse]。前接聲母的iän在老老派中更接近是[ẽ],比如“錢”ciän說成[tsʰẽ]。

前有⁵的是入聲韻。

声调

示例:

調名 陰平 陽平
調值 31[˧˩] 13[˩˧] 212[˨˩˨] 44[˦˦] 5[˥]
例字組一 i⁴ i⁵
例字組二 shr¹ shr² shr³ shr⁴ shr⁵
例字組三 cä¹ cä² cä³ cä⁴ cä⁵

字母表

Aa Ää Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll
Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Üü Xx Yy Zz