LangJinPinIn

南京話拼音教程 - A tutorial on Nanjing-Mandarin phonology

This project is maintained by uliloewi

前言 南京官話拼音方案 與漢語拼音的差異 安装南京拼音輸入法

南京官話拼音方案

聲母

b [p] p [pʰ] m [m] f [f]
d [t] t [tʰ] l [l]
g [k] k [kʰ] h [h]
j [tɕ] q [tɕʰ] x [ɕ]
z [ts] c [tsʰ] s [s]
zh [ʈʂ] ch [ʈʂʰ] sh [ʂ] r [ʐ]

韻母

单元音

a [a] ä [ɛ] e [e] 車的韻母 i [i] ao [ɔ] o [o] u [u] ü [y] y [ɿ] 思的韻母 r [ʅ]

韻母表

i [i] u [u] ü [y]
a [a] ia [ia] ua [ua]
ä [ɛ] iä [iɛ] uä [uɛ] üä [uɛ]
e [e] 車的韻母
ei [ei] 眉的韻母 uei [uei]
ao [ɔ] iao [iɔ]
ou [əɯ] iou [iəɯ]
o [o] io [io]
ang [ã] iang [iã] uang [uã]
än [ɛ̃] 限的韻母 iän [iɛ̃] üän [yɛ̃]
in [ĩ] üin [yĩ]
ong [õ] iong [iõ]
en [ə̃ ] uen [uə̃ ]
er [ɚ]
y [ɿ] 思的韻母
r [ʅ]

声调

示例:

調名 陰平 陽平
調值 31[˧˩] 13[˩˧] 212[˨˩˨] 44[˦˦] 5[˥]
例字組一 i⁴ i⁵
例字組二 shr¹ shr² shr³ shr⁴ shr⁵
例字組三 cä¹ cä² cä³ cä⁴ cä⁵

字母表

Aa Ää Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll
Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Üü Xx Yy Zz